Thiết bị gia công tiên tiến

Công ty có nhiều loại thiết bị điều khiển số tiên tiến để xử lý chính xác, thiết bị gia công chính bao gồm máy tiện đứng CNC VTC6070i, Trung tâm gia công đứng BM850T và máy tiện CNC CAK6385n.